ข่าวสาร

สื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงผ่านสื่อออนไลน์

ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและการบังคับใช้สิทธิให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเพลงและประชาชนทั่วไป

ในการนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาแล้วเห็นว่า สื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลิขสิทธ์และสิทธิของนักแสดงให้แก่นิสิต นักศึกษา ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทาง

สื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงผ่านสื่อออนไลน์

Loading