ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้ามนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปีที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเข้าในพื้นที่คณะฯ วันที่ 22 มิถุนายน 2566

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง…ห้ามนักศึกษา #ระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเข้าในพื้นที่บริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566

Loading