ข่าวสาร

องค์การ UNESCO เปิดรับสมัครผู้มีผลงานการวิจัย/ การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM)

องค์การ UNESCO เปิดรับสมัครผู้มีผลงานการวิจัย/ การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล UNESCO-Al Fozan International Prize for the Promotion of Young Scientists in Science, Technology, Engineering, and Mathematics ซึ่งรางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมงานวิจัย การจัดการศึกษา และความร่วมมือระหว่างประเทศในสาขา STEM อันเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 5 คน จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 เหรียญสหรัฐ พร้อมด้วยเหรียญรางวัลและประกาศนียบัตรจาก UNESCO
👉ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.unesco.org/en/prizes/al-fozan หรือสอบถามได้ที่ unescoalfozanprize@unesco.org โดยสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งสามารถดำเนินการเสนอชื่อผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ของ UNESCO ได้โดยตรง
📌ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

 58 total views,  1 views today