ข่าวสาร

เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับ ผศ.|รศ.” รุ่น 3

หลักสูตร “เส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับ ผศ./รศ.” รุ่น 3

อบรม 3 ช่วง (รวม 5 ครั้ง ระยะเวลา 5 วัน)
• ช่วงแรก Overview : ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม อาคารอุดมศึกษา 1
• ช่วงสอง Follow Up : ระหว่างเดือน เดือนสิงหาคม/ เดือนกันยายน/ เดือนตุลาคม
• ช่วงสาม Sharing : เดือนพฤศจิกายน

หมายเหตุ : ก่อนกรอกออนไลน์
– สถาบันฯ รับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตร จำนวน 25 ท่าน เท่านั้น โดยพิจารณาจากลำดับการสมัครและการชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2566
– ค่าลงทะเบียน 14,500 บาท/ท่าน (ไม่รวมที่พัก) (รวม 5 ครั้ง ระยะเวลา 5 วัน)
– หากผู้สมัคร ยกเลิก การเข้าร่วมหลักสูตร สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน แต่จะทำการเลื่อนการเข้าร่วมหลักสูตรไปในรุ่นถัดไป หรือสามารถส่งผู้แทนได้โดยไม่มีผลกระทบกับข้อมูลการออกใบเสร็จค่าลงทะเบียน
– เมื่อท่านกรอกข้อมูลลงทะเบียนออนไลน์แล้ว กรุณาติดต่อกลับ 02-126-7632 ต่อ (122 คุณรัชนี) (108 จริยา) (101 คุณฉันทลักษณ์) เพื่อตรวจสอบชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรม

สมัครออนไลน์

เอกสารโครงการ    กำหนดการ

Loading