กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

“เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา”ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562  ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ “เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์” ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติตัวขณะที่ออกสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการนั้นๆ และในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชิพ, ดร.วิบูลย์ รักสาสน์เจริญผล ,นายสถาพร สุริยันต์ ,ผศ.ดร.มนัส บุญเทียนทอง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

« 1 of 3 »

 12,900 total views,  1 views today