กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

“เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา”ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ในวันที่ 16 มีนาคม 2564  ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ “เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์” ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมและสามารถปรับปรุงพัฒนาตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา และเป็นการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติตัวขณะที่ออกสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการนั้นๆ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นัฐโชติ  รักไทยเจริญชีพ, ผศ.กุลยศ  สุวันทโรจน์ ,คุณบัณฑิต ปานรักษา,ดร.ธนพัฒน์    พรรธนะประเทศ, คุณดำรงค์ศักดิ์  ดุริยพันธุ์, ผศ.ดร.มนัส บุญเทียรทอง และรต.ดร.พลกฤษณ์  จริยตันติเวทย์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา กิจกรรมนี้เป็นการจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์ ผ่านช่องทาง facebook live

 27,316 total views,  40 views today