กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

“เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์”

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เรืออากาศตรี ดร.พลกฤษณ์  จริยตันติเวทย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ “เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์” กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติตัวขณะที่ออกสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการนั้นๆ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 9 ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชิพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า , ดร.วิบูลย์ รักสาสน์เจริญผล กรรมการสภาอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม, ผศ.พิชญ ดาราพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า , ดร.กิตติชัย อธิกุลรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาภาควิชาขนถ่ายวัสดุและโลจีสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

« 1 of 4 »

 7,694 total views,  1 views today