ข่าวสาร

เปิดรับสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์” รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์” รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ มุ่งเน้นการปรับมุมมองความคิดให้ก้าวหน้า (Growth Mindset) ด้วยกระบวนการและเครื่องมือสมัยใหม่ในการ “ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ” มีสมรรถนะสูงในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมให้สามารถ “รู้เขา-รู้เรา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ซอฟท์แวร์ และประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติไปใช้ในการบริหารงานสมัยใหม่เชิงยุทธศาสตร์ ตั้งแต่การกำหนดยุทธศาสตร์ การแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ การจัดทำงบประมาณและการบริหารโครงการ และการประเมินความคุ้มค่าของการดำเนินงานไปใช้ได้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผลตามหลักปรัชญาของหลักสูตร “ธรรมภิบาล นวัตกรรม และปัญญา” ได้แก่ การยึดความถูกต้อง สร้างสรรค์และรู้จริง ที่นำพาให้เกิดผลดีขึ้นจริงกับสังคมประเทศชาติ หน่วยงาน และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม มีความสามารถนำความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ ตามลำดับขั้นตอนของการบริหารจัดการภาครัฐโดยใช้แนวคิดในการบริหารภาครัฐสมัยใหม่เชิงยุทธศาสตร์ ตามวงจรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Circle) ตั้งแต่การกำหนดยุทธศาสตร์ การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยใช้เทคนิค Balanced Scorecard โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่นำไปใช้ในการบริหารภาครัฐและภาคเอกชนได้ในปัจจุบันและอนาคตได้จริง

หลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์” นี้ เป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่ จากหลักสูตรที่ได้ดำเนินการมาแล้วกว่า 30 ปี โดยมีการเสริมพิเศษด้วยการฝึกปฏิบัติ ด้วยโปรแกรม/ซอฟท์แวร์ ช่วยจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งรูปแบบ Google Apps Script (Java Script Base) และรูปแบบ Stand alone ด้วย MS Excel + VBA ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำโปรแกรม/ซอฟท์แวร์ ไปใช้ขยายผลในหน่วยงานได้

ทั้งนี้ หลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์” เป็นหลักสูตรที่บูรณาการหลักสูตรย่อยที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 2 หลักสูตร (อบรมหลักสูตรละ 3 วัน) ได้แก่
• หลักสูตรย่อยที่ 1 การจัดทำยุทธศาสตร์ ให้ได้เข็มมุ่งสู่ยุทธศาสตร์ชาติ ระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2566 (เน้นการปฏิบัติการ หรือ Workshop)
• หลักสูตรย่อยที่ 2 การจัดการยุทธศาสตร์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2566 (เน้นการปฏิบัติการ หรือ Workshop)

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ทางลิงก์ https://script.google.com/macros/s/AKfycbwN85yyAxLt_mrU4cFQCJZ4vY-Cd7iddQiJZUlGrdJiZd5uYNtCNW-ZOO_HQBNhou26bg/exec ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงถึงวันที่ 4 กันยายน 2566

รายละเอียดหลักสูตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัทรนิษฐ์ ขุนเปีย โทรศัพท์ : 081-712-5699 , 0-2218 2880 หรือ email : phatranist.2551@gmail.com

สามารถติดตามข่าวสารหลักสูตรการอบรมที่น่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้ที่ Facebook Page: • ก่อเกิดผล (@Damrong9999) • ChulaUnisearch (@ChulaUnisearch) • Website: www.unisearch.chula.ac.th

Loading