กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการการบูรณาการเพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์การปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการและวิจัย

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ดร.อัญชลี มโนสืบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิด โครงการการบูรณาการเพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์การปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของฝ่ายวิชาการและวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะ การทำงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน เน้นให้มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม และเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างสรรค์การทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยได้รับเกียรติจาก คุณธีรนุช สายปัญญา และคุณกมลชาติ อุ่นยศ เจ้าหน้าที่ของสำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2565 ณ สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ภาพกิจกรรม

 10,622 total views,  85 views today