กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการปลูกฝังรักษ์สิ่งแวดล้อมชายทะเล

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างกลโรงงาน ชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “ปลูกฝังรักษ์สิ่งแวดล้อมชายทะเล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายทะเลและการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายทะเล สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมชายทะเล โดยได้รับเกียรติจากคุณอิฐธิรัตน์ จันทร ประธานกลุ่มกะตอยรัก(ษ์) สามร้อยยอด เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวฯ

ภาพกิจกรรม

 22,680 total views,  1 views today