กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการพัฒนาบุคลากร “การเพิ่มประสิทธิภาพในระบบงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สายสนับสนุน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพในระบบงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สายสนับสนุน” (รูปแบบออนไลน์) เรื่อง การใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงานแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ คุณรัตนสิริ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุรัสกร อยู่สุข เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และเพิ่มทักษะการปรับตัวในการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้นให้บุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 โครงการนี้จัดโดยงานบุคลากร ฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

 63,480 total views,  155 views today