กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการพัฒนาแผนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2562

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการพัฒนาแผนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2562 (ปริญญาโท และ ปริญญาเอก) โดยโครงการมีวัตถุประสงค์ในการจัดขึ้นเพื่อรับฟัง ข้อคิดเห็นจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอก ออกแบบและการจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สร้างแผน ในการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เหมาะสมตรงกับนโยบายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการวางแผนกิจกรรมในการสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ จากความร่วมมือของอาจารย์ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม วรบุรี อยุธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

« 1 of 2 »

 

 12,691 total views,  3 views today