กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการระยะที่ 4 “กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์”

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.ภูภูมิ พ่วงเจริญชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการเปิดโครงการระยะที่ 4 “กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์” ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมและสามารถปรับปรุงพัฒนาตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา และเป็นการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติตัวขณะที่ออกสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการนั้นๆ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรมาบรรยายในครั้งนี้ ได้แก่

  • ดร.สถาพร สุริยันต์ บรรยายในหัวข้อ “ทัศนคติและการปฏิบัติตัวในสถานประกอบการ”
  • ดร.อนันต์ เต็มเปี่ยม บรรยายในหัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงานในสถานประกอบการ”
  • ผศ.ดร.กิตติชัย อธิกุลรัตน์ บรรยายในหัวข้อ “คุณสมบัติการเป็นนักศึกษาสหกิจในสถานประกอบการ”
  • ผศ.ดร.มนัส บุญเทียรทอง บรรยายในหัวข้อ “การปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการและการรายงานผลการปฏิบัติงาน”

โดยภายในกิจกรรมได้จัดให้มีการตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้กับนักศึกษาก่อนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

รูปภาพทั้งหมด

Loading