กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการอบรมความพร้อมการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายสุทธิพงษ์ จำรูญรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน “โครงการอบรมความพร้อมการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” และ รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ เป็นหัวหน้าโครงการในการดำเนินงานครั้งนี้ ซึ่งโครงการนี้มีจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสามารถนำสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรได้ และ นักศึกษา ระดับปริญญาตรีที่มีคุณสมบัติในการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประกอบอาชีพตามกฏหมาย มีสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

1.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2.สาขาวิชาวิศวรรมเครื่องกล
3.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
4.สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
5.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
6.สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

โดยมีวิทยากรบรรยายในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่ รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ, ผศ.ดร.มนัส บุญเทียรทอง, ผศ.ดร.สาคร วุฒิพัฒนพันธุ์, ผศ.ดร.พูนศรี วรรณการ, ผศ.ดร.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว, ผศ.อรุณ ชลังสุทธิ์ คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

 

รูปภาพทั้งหมด :: CLICK

 

 7,560 total views,  1 views today