ข่าวสาร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น”

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” (จำนวน 2 รุ่น)

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2566
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพฯ

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566
ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวนรุ่นละประมาณ 100 คน

รุ่นที่ 1  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เอกสารแนบ)

Download หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ (จุฬาฯ) .PDF

Download หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ (จุฬาฯ) .Doc

Download รายละเอียดโครงการ

Download เอกสารหนังสืออนุมัติจัดโครงการ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Download แบบฟอร์มจองห้องพัก (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Click ลงทะเบียนสมัคร รุ่นที่ 1 วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รุ่นที่ 2  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เอกสารแนบ)

Download หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ (มช.) .PDF

Download หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ (มช.) .Doc

Download รายละเอียดโครงการ

Download เอกสารหนังสืออนุมัติจัดโครงการ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

Download แบบฟอร์มจองห้องพัก (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

Click ลงทะเบียนสมัคร รุ่นที่ 2 วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 139 total views,  1 views today