กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการซ่อมบำรุงจักรยานยนต์สมัยใหม่

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการซ่อมบำรุงจักรยานยนต์สมัยใหม่ ให้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 เพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านวิชาการในสาขาวิชาชีพรถจักรยานยนต์ระหว่างสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และเพื่อก่อให้เกิดการผลักดันความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยได้รับเกียรติจาก คุณคมสร ยินดีธิป จากบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เป็นวิทยากรฝึกอบรม ณ อาคารช่างยนต์ 1 และอาคารช่างยนต์ 2 คณะวิศวกรรม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

ภาพเพิ่มเติม

 8,944 total views,  1 views today