ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการ “การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมีคุณภาพ โดยได้รับเกียรติจาก เรืออากาศตรี ดร.พลกฤษณ์  จริยตันติเวทย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการเปิดงาน และ ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ , ผศ.ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง , ดร.นิชชรี นิลนนท์ เป็นวิทยากรในการดำเนินการ ณ อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

« 1 of 3 »

 12,500 total views,  4 views today