กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการ การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562  ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงการวิจัย งบสถาบัน ปี พ.ศ.2562 โครงการ การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง  เพื่อหาแนวทางของหลักสูตรระยะสั้น สำหรับการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 โดยมีผู้เข้าร่วมดังนี้
รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ หัวหน้าโครงการวิจัย ผศ.กุลยศ สุวันทโรจน์ ผู้ช่วยคณบดี ผู้ร่วมวิจัย,
อาจารย์พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ร่วมวิจัย, เรืออากาศตรี ดร.พลกฤษณ์ จริยตันติเวทย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย, ผศ.ดร. ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว, ผศ.สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ, ผศ.ดร.มนัส บุญเทียรทอง, ผศ.ดร.สาคร วุฒิพัฒนพันธุ์, ผศ.ดร.พูนศรี วรรณการ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, ดร.ศุภชัย หลักคำ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมเครื่องกล, นายธวัชชัย ชาติตำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมการผลิต, อาจารย์พรพิศ ศิริมา หัวหน้างานวิจัย และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและวิจัย ฝ่ายบริหารประชุมหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ คุณสมชาย มิตรประเสริฐพร จากบริษัท เจ อาร์ เอ็ม เจริญมิตรกรุ๊ฟ จำกัด , คุณกฤษวรรษ แสวงการ กรรมการผู้จัดการบริษัท วีเทคอีลาสโตรโปรดักส์ จำกัด, ดร.วิรัตน์ ดวงจินดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ ดิจิตอล จำกัด ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร
« 1 of 2 »

 14,141 total views,  1 views today