กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการ การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบายตามมหาวิทยาลัย และแผนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ

จากนั้นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ บรรยายหัวข้อ “คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ” ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

« of 2 »

Loading