กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการ “จิตยึดวินัย ใจยึดคุณธรรม”

ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้ากำลัง และช่างยนต์ ชั้นปีที่ 3  จัดโครงการ “จิตยึดวินัย ใจยึดคุณธรรม”  ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยได้กราบนิมนต์พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร พระนักเผยแผ่ธรรมะร่วมสมัย เป็นพระวิทยากรมาให้ความรู้แก่นิสิตและผู้สนใจในธรรมะ ในหัวข้อ “ปลูกฝังคุณธรรมนำตนพ้นภัย” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาทัศนคติในการดำเนินชีวิตของ นักเรียน นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัย สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขบนรากฐานของการมีคุณธรรม จริยธรรม การประพฤติปฏิบัติดี รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้รับเกียรติจาก เรืออากาศตรี ดร.พลกฤษณ์  จริยตันติเวทย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย เป็นประธานในการเปิดโครงการ และ นาย ประสิทธิ์ แพงเพชร ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการและวิจัย เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการในครั้งนี้  ซึ่งในครั้งนี้ นิสิต และผู้เข้าร่วมรับฟัง จึงได้ทั้งข้อคิด และความสนุกสนานตลอดการบรรยายธรรมะ

 

รูปภาพทั้งหมด

 10,235 total views,  1 views today