กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการ “สืบสานศิลปะวัฒนธรรมตามรอยรัชกาลที่ 9”

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างกลโรงงาน ชั้นปีที่ 1 และ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “สืบสานศิลปะวัฒนธรรมตามรอยรัชกาลที่ 9” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตร ผ่านกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และยังมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเพื่อสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

ภาพกิจกรรม

 14,576 total views,  1 views today