ข่าว

การขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศกรรมโยธา

การขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศกรรมโยธา

ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะผู้บริหารและคณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้การต้อนรับ ศ.ดร.อมร พิมานมาศ ประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณารับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมโยธา ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 16.30น.

« 2 of 2 »

1,002 total views, 2 views today