กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาวิศวฯ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ วันราชมงคล

นายธนาทิป คำหลาย นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการบำรุงรักษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลราชมงคลสรรเสริญ “ด้านวัฒนธรรม กีฬาและนนัทนาการ” จากรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เนื่องในวันราชมงคล เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ผ่านมา

1,182 total views, 1 views today