ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสำรวจความต้องการผู้สนใจเรียนระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Doctor of Philosophy in Electrical Engineering,Ph.D.)

แบบสำรวจความต้องการผู้สนใจเรียนระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  (Doctor of Philosophy in Electrical Engineering,Ph.D.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562

สามารถตอบแบบสอบถามเว็บไซค์นี้ได้เลยค่ะ :: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlLgrT-7dXPU75JzbDv6OP_2npF6BFYAcRFY1s5vW2mqNUDg/viewform?usp=sf_link

13,719 total views, 1 views today