ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ซึ่งผลประเมินการตรวจในภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะมีดังนี้ ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง ประธานตรวจประเมิน ผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล และดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ คณะกรรมการตรวจประเมิน ทั้งนี้ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศานสตร์ ขอขอบพระคุณประธานและกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ ตลอดจนผู้กำกับดูแล และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดประเมินคุณภาพในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฟืองเงิน ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 Continue Reading →

58 total views, 2 views today

กิจกรรม”Eng. Junior Freshy Games’61”

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรี เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาทั้ง 4 สาขาวิชาระหว่างนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยใช้ชื่อการแข่งขัน“Eng. Junior Freshy Games’61” นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)จะได้ทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปลูกฝังให้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  จากการแข่งขันกีฬา ส่งเสริมและฝึกฝนให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานเป็นทีม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 16-19 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ผลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ อันดับ1 :: ช่างไฟฟ้าฟ้ากำลัง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 :: ช่างกลโรงงาน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 :: ช่างยนต์

« 1 of 11 »

170 total views, 36 views today

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ผศ.พิชญ ดาราพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมคณาจารย์ และนัุกศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 “ฉลองขวัญน้อมวันทา บูชาครู” โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธาน โดยมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาดีเด่น นักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 14 และพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยคุณแม่ขวัญจิตร ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ส่วนในช่วงบ่ายเป็นงานเปิดโลกกิจกรรม RMUTP Activities Festival 2018 เพื่อแนะนำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยผ่านชมรมต่างๆ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 Continue Reading →

50 total views, 4 views today

กิจกรรม “เยาวชนยุคใหม่ ห่างไกลเอดส์” 

ในวันที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ.2561  สำนักงานเขตบางซื่อ โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลได้จัดอบรมเชิงอภิปรายให้ความรู้เรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในหัวข้อกิจกรรม “เยาวชนยุคใหม่ ห่างไกลเอดส์”  แก่นักศึกษา ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Continue Reading →

42 total views, no views today

ร่วมยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล การประกวดเรียงความเรื่อง โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

ร่วมยินดีกับ นายกฤตวัฒน์  ฤทธิ์มหันต์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และ นายพิพัฒน์ ประพัสสร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัล ที่1 ,2 ตามลำดับ ซึ่งจัดโดย คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ร่วมกับกลุ่มภาษาไทย จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย ในวันที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ.2561 โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นได้แก่  การประกวดเรียงความเรื่อง โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร 

28 total views, 2 views today

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยระหว่างวิทยาลัยบาหลีโพลีคลินิค

 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัด”กิจกรรมการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยระหว่างวิทยาลัยบาหลีโพลีคลินิค” ซึ่งในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากวิทยาลัยบาหลีโพลีเทคนิคที่สนใจเรียนภาษาไทยเข้าเยี่ยมชมสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และรพบบการผลิตอัตโนมัติ และ สาขาวิชาการผลิตเครื่องประดับ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงานและต้อนรับนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมภายในคณะ

« 1 of 5 »

80 total views, no views today

Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ ระยะที่ 2

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรม Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ ระยะที่ 2 รณรงค์เลิกใช้โฟมและพลาสติก ณ ศูนย์พระนครเหนือ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมและรณรงค์งดใช้โฟมและพลาสติก พร้อมสร้างสรรค์แนวคิดกับกิจกรรมถ่ายภาพที่แสดงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ #เลิกเพื่อรักษ์ #rmutp Continue Reading →

114 total views, no views today