การทดสอบทางการศึกษาระดับนานาชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับนานาชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ประจำปีการศึกษา […]

 1,085 total views,  15 views today

หนังสือนำส่งจากมหาวิทยาลัยถึงผู้ว่าราชการจังหวัดที่นักศึกษาได้ขอผ่อนผัน ฯ ตามภูมิลำเนาทหาร

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือนำส่งจากมหาวิทยาลัยถึงผู้ว่าราชการจังหวัดที่นักศึกษาได้ขอผ่อนผัน ฯ ตามภูมิลำเนาทหาร ครั้งที่ 1 […]

 1,171 total views,  15 views today

รายชื่อผ่อนผันการเรียกเข้ากองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ขอผ่อนผันการเรียกเข้ากองประจำการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ตรวจสอบรายชื่อ […]

 1,207 total views,  15 views today

กยศ. จับมือกรมกิจการเด็กและเยาวชนขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

Posted Posted in ข่าวสาร

กองทุนได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม รู้จักการสงเคราะห์แบ่งปันให้แก่เด็ก และเยาวชนที่ประสบความยากลำบาก กำพร้า […]

 44 total views

การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 5

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 5 “The […]

 7,990 total views,  15 views today

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมร่วมกันทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคม โดยการเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมมือกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พม.) ส่งเสริมให้นักเรียน […]

 1,845 total views,  15 views today

โครงการเกรียนไซเบอร์เซียนสร้างสรรค์สื่อสร้างสุข ปี 2

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลทิพย์ วัฒกีกำธร หัวหน้าสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ […]

 2,364 total views,  15 views today

แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ให้เขียนแบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต […]

 3,244 total views,  15 views today