กิจกรรม NBK.Futsal For Fun 2015 – 2016 ภาค 2

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม NBK.Futsal For Fun 2015 – 2016 ภาค 2 เพื่อต้องการให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และให้นักศึกษาเล่นฟุตซอลกันอย่างสนุก มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน ณ ลานกีฬา ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

Continue Reading →

326 total views, no views today

กิจกรรม NBK.Futsal For Fun 2015 – 2016 ภาค 2

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม NBK.Futsal For Fun 2015 – 2016 ภาค 2 เพื่อต้องการให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และให้นักศึกษาเล่นฟุตซอลกันอย่างสนุก มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน ณ ลานกีฬา ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

Continue Reading →

208 total views, no views today

กิจกรรม NBK.Futsal For Fun 2015 – 2016 ภาค 2

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม NBK.Futsal For Fun 2015 – 2016 ภาค 2 เพื่อต้องการให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และให้นักศึกษาเล่นฟุตซอลกันอย่างสนุก มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน ณ ลานกีฬา ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

Continue Reading →

123 total views, no views today

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนเทพสิรินทร์ จังหวัดนนทบุรี

งานแนะแนวและงานสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาประจำสาขาวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมงาน open house แนะแนวการศึกษา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้แก่นักเรียนที่มีความสนใจ เพื่อเป็นแนวในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนเทพสิรินทร์ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

Continue Reading →

132 total views, no views today

โครงการอบรมการเขียนบรรยายลักษณะงานและการวิเคราะห์ค่างาน

งานบุลคลากร ฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมการเขียนบรรยายลักษณะงานและการวิเคราะห์ค่างานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีคุณเสถียร คมมีศักดิ์ เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2559

Continue Reading →

284 total views, no views today

การแข่งขัน NBK.Futsal For Fun 2015 – 2016

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม NBK.Futsal For Fun 2015 – 2016 ภาค 2 เพื่อต้องการให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และให้นักศึกษาเล่นฟุตซอลกันอย่างสนุก มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน ณ ลานกีฬา ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

Continue Reading →

208 total views, no views today

การแข่งขัน NBK.Futsal For Fun 2015 – 2016

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม NBK.Futsal For Fun 2015 – 2016 ภาค 2 เพื่อต้องการให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และให้นักศึกษาเล่นฟุตซอลกันอย่างสนุก มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน ณ ลานกีฬา ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

Continue Reading →

370 total views, no views today

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 โดยเปิดรับสมัครผู้จบวุฒิ ปวส. ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp ตั้งแต่บัดนี้ – 22 กุมภาพันธ์ 2559

หลักสูตรที่เปิดรับ

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ต่อเนื่อง 2 ปี (ภาคปกติ)

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

เทียบโอน (ภาคปกติ/ภาคสมทบ)

  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

เทียบโอน (ภาคสมทบ)

  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0 2282 9009 ต่อ 6302-9, 0 2665 3777 ต่อ 6302-9 หรือโทร. 0 2836 3000 ต่อ 4117, 4118 และ 4100

รายละเอียดเพิ่มเติม

706 total views, no views today

กำหนดการฝึกซ้อมย่อยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ครั้งที่  ๒๙ ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗ สำหรับบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศบ.)  บัณฑิตอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต  (อส.บ.)

*-* กำหนดการฝึกซ้อมย่อยของคณะฯ วันอาทิตย์ที่  ๒๘   สิงหาคม  ๒๕๕๙  ณ  ห้องประชุมเฟืองเหนือ  ชั้น  ๗  อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  (ศูนย์พระนครเหนือ) ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.

*-* กำหนดการฝึกซ้อมย่อยรวมของมหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๙   ณ  อาคารมงคลอาภา  ชั้น  ๓ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  (ศูนย์พาณิชยการพระนคร)  ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

*-* กำหนดการฝึกซ้อมใหญ่ วันเสาร์ที่  ๓  กันยายน  ๒๕๕๙   ณ  ห้องประชุม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

*-* พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ครั้งที่  ๒๙  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗  วันพฤหัสบดีที่  ๘  กันยายน  ๒๕๕๙ (ช่วงเช้า)

** หมายเหตุ
1. ขอให้บัณฑิตเข้ามาติดตามรายชื่อและเลขที่นั่งในพิธีพระราชทานปริญญาจากเวปไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือ คณะฯ
2. สิ่งที่บัณฑิตต้องเตรียมมาในวันซ้อมย่อยที่คณะวิศวกรรมศาสตร์
– สำเนาบัตรประชาชน
– ใบ print out ภาวะการมีงานทำและความพึงพอใจนายจ้าง http://job.rmutp.ac.th/ อย่างละ 1 ใบ

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต

ตารางกำหนดการซ้อมรับปริญญา

การแต่งกาย

932 total views, no views today

การแข่งขัน NBK.Futsal For Fun 2015 – 2016 ภาค 2

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม NBK.Futsal For Fun 2015 – 2016 ภาค 2 เพื่อต้องการให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และให้นักศึกษาเล่นฟุตซอลกันอย่างสนุก มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน ณ ลานกีฬา ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2559

Continue Reading →

610 total views, no views today