กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรอค์ภายในคณะฯ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง โดยรุ่นพี่ได้จัดเกมส์และฐานกิจกรรมต่างๆ ไว้สำหรับน้องๆ ภายใต้การควบคุมดูแลของท่านอาจารย์แต่ละสาขาวิชา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 21 สิงหาคม 2558

Continue Reading →

232 total views, no views today

กิจกรรมไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 20 ส.ค. 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครูภายในคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักศึกษาได้น้อมแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึษา ณ ห้องเฟืองเหนือ อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

Continue Reading →

250 total views, no views today

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา” โดยคณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน โดยมี รศ.ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา เป็นประธานคณะผู้ตรวจประเมิน ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง นายพงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ และนายณัฐวุฒิ ว่องทรัพย์ทวี เป็นคณะผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2558

Continue Reading →

200 total views, no views today

โครงการเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์ธรรมชาติและอนุรักษ์ป่า ครั้งที่ 9

งานพัฒนาวินัย ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์ธรรมชาติและอนุรักษ์ป่า ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่  25 -26 กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณบ้านเขาไม้นวล หมู่ 2 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 83 คน ภายในโครงการให้นักศึกษาลงพื้นที่เพื่อเข้าไปดูแลรักษาปรับปรุงต้นไม้ที่ปลูกไว้ และทำการปลูกต้นไม้ใหม่เพิ่มเพื่อขยายบริเวณของป่าไม้ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าและพัฒนาป่าอย่างยั่งยืน

Continue Reading →

236 total views, no views today

กิจกรรมโครงการ “วันแม่แห่งชาติ”

งานกิจกรรมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการ “วันแม่แห่งชาติ” โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และพิธีถวายพระพร จากนั้นร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราช และเพลงสรรเสริญพระบารมี  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 83 พรรษา ณ ชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 11 สิงหาคม 2558

Continue Reading →

882 total views, no views today

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 2 ค่ายบุรฉัตร

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษามีระเบียบวินัย รู้จักการเสียสละ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ณ ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2558

Continue Reading →

244 total views, no views today

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1 ค่ายบุรฉัตร

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษามีระเบียบวินัย รู้จักการเสียสละ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ณ ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2558

Continue Reading →

308 total views, no views today

การแข่งขันฟุตซอล Eng. Junior Freshy Game นัดชิงชนะเลิศ

การแข่งขันฟุตซอล Eng. Junior Freshy Game นัดชิงชนะเลิศ เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วด้วยความราบรื่นและน่าประทับใจสำหรับการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอล ชั้น ปวช.1 Eng.Junior Freshy Game ครั้งที่ 1 ซึ่งผลการแข่งขันเป็นดังนี้

Continue Reading →

190 total views, no views today

บรรยากาศการแข่งขันฟุตซอล ENG.Junior Freshy Game

บรรยากาศการแข่งขันฟุตซอล ENG.Junior Freshy Game ประจำวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2558 ทีมแข่งขัน คู่ที่ 1 ได้แก่ ทีมแผนกช่างไฟฟ้า ห้อง 1 (เสื้อสีส้ม) กับ ทีมแผนกช่างไฟฟ้าห้อง 2 ( เสื้อสีชมพู ) และคู่ที่ 2 ได้แก่ ทีมแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ (เสื้อสีเหลือง ) กับ ทีมแผนกช่างยนต์(เสื้อสีน้ำเงิน) ณ โรงยิม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Continue Reading →

134 total views, no views today

บรรยากาศแข่งขันฟุตซอล ENG.Junior Freshy Game

บรรยากาศการแข่งขันฟุตซอล ENG.Junior Freshy Game ประจำวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 ทีมที่แข่งขัน คู่ที่ 1 คือ ทีมแผนกช่างกลโรงงาน(เสื้อสีเขียว) กับ ทีมแผนกช่างไฟฟ้าห้อง 2 ( เสื้อสีชมพู ) และคู่ที่ 2 คือ ทีมแผนกช่างยนต์(เสื้อสีน้ำเงิน) และ ทีมแผนกช่างไฟฟ้า ห้อง 1 (เสื้อสีส้ม) ณ โรงยิม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Continue Reading →

270 total views, no views today