วิศวกรรมศาสตร์ รวมพลังใจ อาสาสร้างรอยยิ้มให้น้อง

วันที่ 23 มิ.ย. 58 ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการ “วิศวฯ รวมพลังใจ อาสาสร้างรอยยิ้มให้น้อง” โดยนำทีมสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบสิ่งของเครื่องใช้และแจกขนมให้กับน้องๆ บ้านราชาวดี สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (ชาย) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Continue Reading →

136 total views, 2 views today

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน
“Sustainable Industrial Innovation and Management” ครั้งที่ 4 ประจําปการศึกษา 2558
วันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2558 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

เอกสารเพิ่มเติม

SIME conference Template

SIME conference Template

National conference

106 total views, no views today

ขยายเวลารับสมัครโครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และและสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขยายเวลารับสมัครเปฺิดโครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปีการศึกษา 2558 สามารถสมัครได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 2 ณ อาคารอนุสรณ์ 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2558   เริ่มเรียนในระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2558  ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02-836-3000 ต่อ 4516 , 4519

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

118 total views, no views today

รับสมัครเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และและสถิติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปฺิดโครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม‹่ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปี‚การศึกษา 2558  ในระหว‹างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2558   สามารถสมัครได้Œที่ ฝ†่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 2  ณ อาคารอนุสรณ์ 40 ปี‚  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตั้งแต‹วันที่ 22 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2558   ติดต‹อสอบถามได้Œที่ โทร. 02 836 3000 ต่‹อ 4516 , 4519

112 total views, no views today

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคน รายงานตัวและพิมพ์ใบรายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์ จํานวน 2 ชุดตามเว็บไซต์ ดังนี้ http://admis.rmutp.ac.th
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 (ด้ วยการตรวจสอบสถานะการสอบ)

หมายเหตุ เอกสารเอกสารทุ กฉบั บที่นํามาในวันขึ้นทะเบี ยนและลงทะเบียน ต้องรั บรองสําเนาถูกต้อง ดังนี้
1. ใบรายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์ พร้ อมติดรูปถ่ าย ขนาด A4 จํานวน 2 ฉบั บ
2. สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (ฉบับไม่สมบู รณ์ 5 ภาคการศึ กษาหรือฉบับสมบูรณ์) ขนาด A4 จํานวน 3 ฉบับ
3. สําเนาทะเบียนบ้ าน ขนาด A4 จํานวน 2 ฉบับ
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ขนาด A4 จํานวน 3 ฉบับ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์

110 total views, no views today

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี  รอบ 3 (ปกติ/สมทบ) ประจำปีการศึกษา 2558  นักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน – 14  กรกฎาคม  2558  ได้ที่ งานทะเบียน อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Continue Reading →

100 total views, no views today

โครงการจิบน้ำชา เสวนาภาพลักษณ์ (สายสนับสนุน)

วันที่ 17 มิ.ย. 58 กองสื่อสารองค์กรจัดโครงการ “จิบน้ำชา เสวนาภาพลักษณ์” เพื่อพบปะพูดคุยกับบุคลากรสายสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ณ ห้องประชุมเฟืองทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์

Continue Reading →

126 total views, no views today

TPA Robot Contest 2015 Thailand Championship

ทีมหุ่นยนต์ Brainstorm ของน้องๆ สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สู้ศึกฝ่าฟันจาก 50 ทีม มาจนเข้ารอบ 16 ทีม ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2558 (TPA Robot Contest) ณ MCC Hall The Mall บางกะปิ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา

Continue Reading →

156 total views, no views today

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปีกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจ

แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกชั้นปี ขอความร่วมมือนักศึกษากรอกแบบสำรวจความพึงพอใจดังนี้

  1. แบบสำรวจ “ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย”

  2. แบบสำรวจ “ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการ”

108 total views, no views today

โครงการจิบน้ำชา เสวนาภาพลักษณ์ (สายวิชาการ)

วันที่ 11 มิถุนายน 2558 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคณะผู้บริหารลงพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ “จิบน้ำชา เสวนาภาพลักษณ์” โดย มีผศ.สมิทธิ์ บุญชุติมา อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมเฟืองทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Continue Reading →

72 total views, no views today