ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

  รายละเอียด << http://regis.rmutp.ac.th/upload/file62/RMUTP_DipAdmis62Final.pdf >> […]

1,555 total views, 307 views today

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับ ปวช.

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในวันที่ 9 เมษายน […]

239 total views, 4 views today

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560 ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน […]

4,708 total views, 307 views today

การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน (1 เมษายน 2562)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คำแนะนำในการดำเนินเพื่อเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือน แบบหมายเลข 1 […]

10,880 total views, 309 views today

ขอเชิญชวนเลือกตั้ง

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร ศูนย์พระนครเหนือ เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ และเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ […]

8,558 total views, 305 views today