โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนอง 10 อาชีพเป้าหมาย (S-curve,N-curve)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรทุกท่าน และนักศึกษาทุกคน เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนอง […]

3,675 total views, 8 views today

สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (นักศกึษาชั้นปี […]

12,656 total views, 8 views today

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้าง (1 ตุลาคม 2562)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คำแนะนำในการดำเนินเพื่อเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือน แบบหมายเลข 1 […]

16,598 total views, 8 views today

ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ “จากใจ ถึงใจ ด้วยสายใยผูกพัน”

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ “จากใจ ถึงใจ ด้วยสายใยผูกพัน” ในวันที่27 […]

18,500 total views, 8 views today

แบบสำรวจความต้องการเข้าศึกษาช่างเขียนแบบเครื่องกล

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอความร่วมมือผู้ที่สนใจทำแบบสำรวจความต้องการเข้าศึกษาช่างเขียนแบบเครื่องกล แบบสำรวจ 19,986 total […]

19,986 total views, 8 views today