ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตวิชาชีพ (ปวช.) ตรวจสอบรายชื่อ http://regis.rmutp.ac.th/upload/file63/Q63-l5STD.pdf […]

17,936 total views, 1 views today

แบบสำรวจความต้องการเข้าศึกษาช่างเขียนแบบเครื่องกล

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอความร่วมมือผู้ที่สนใจทำแบบสำรวจความต้องการเข้าศึกษาช่างเขียนแบบเครื่องกล แบบสำรวจ 37,432 total […]

37,432 total views, no views today

โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนอง 10 อาชีพเป้าหมาย (S-curve,N-curve)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรทุกท่าน และนักศึกษาทุกคน เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนอง […]

17,274 total views, no views today

สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (นักศกึษาชั้นปี […]

21,833 total views, 2 views today