ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปริญญาตรี (วุฒิ ปวช. – ปวส.) ประจำปีการศึกาษ 2562

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.rmutp.ac.th/RMUTPQuotaBachelor62/ หรือ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp สอบถามเพิ่มเติม โทร. […]

15,744 total views, 1 views today

การตรวจประเมิณคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจประเมิณคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2560 […]

15,068 total views, 3 views today

พิจารณาเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ (ปขมท.) ประจำปี 2561

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

พิจารณาเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ (ปขมท.) ประจำปี 2561

7,803 total views, 2 views today

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกาษ 2562

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

**ตรวจสอบรายชื่อ** รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp สอบถามเพิ่มเติม โทร. […]

7,648 total views, 2 views today

ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๑

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๑

6,353 total views, 2 views today

วิพากษ์หลักสูตรปริญญาเอก – คณะวิศวะกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วิพากษ์หลักสูตรปริญญาเอก – หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะวิศวะกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า […]

6,366 total views, 2 views today