โครงการ : “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 13 ประจำปี 2561

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในระดับ ปวช. […]

4,781 total views, 1 views today

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ เชิญชวนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ “ดอกแก้วกัลยา”

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ เชิญชวนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ “ดอกแก้วกัลยา” ดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการ […]

11,093 total views, 1 views today

การคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี 2561

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี 2561 […]

9,298 total views, 1 views today

แบบสำรวจความต้องการผู้สนใจเรียนระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Doctor of Philosophy in Electrical Engineering,Ph.D.)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสำรวจความต้องการผู้สนใจเรียนระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  (Doctor of […]

13,233 total views, 1 views today

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 […]

12,693 total views, 1 views today

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

**รายชื่อนักเรียนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2561** […]

16,089 total views, 1 views today

เปิดรับบทความวิชาการ SIIMC 2018

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ […]

29,857 total views, no views today