กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

เรืออากาศตรี ดร.พลกฤษณ์ จริยตันติเวทย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา” ให้กับคณาจารย์แต่ละสาขา และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง และอาจารย์พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับมีการฝึกปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยมีท่านวิทยากรคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

« 1 of 3 »

776 total views, 4 views today