ข่าวสาร

การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจําปี 2566

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กําหนด จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจําปี 2566 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 โดยจะจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนเผยแพร่ พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และจัดให้มีการพิจารณา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติของลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เพื่อรับรางวัลโล่เกียรติคุณ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจําปี 2566 ตามประกาศการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจําปี 2566

จึงขอเชิญชวนประชาชน สมัครเข้ารับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เพื่อรับรางวัลโล่เกียรติคุณ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจําปี 2566๖

โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งแบบกรอกประวัติ จํานวน 5 ชุด พร้อมแผ่นซีดี แผ่นดีวีดีหรือแฟลชไดร์ฟ แบบกรอกประวัติย่อเป็นไฟล์ Word จํานวน 1 ชุด ไปยังประธานสมาคมสภาสังคม สงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 257 ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ภายในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์)

สามารถดาวน์โหลดสําเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1dGiTUnWkJ0Po-Cmszvj5zop1sfIQcJKF

Loading