ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการฝึกซ้อมย่อยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ครั้งที่  ๒๙ ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗ สำหรับบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศบ.)  บัณฑิตอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต  (อส.บ.)

*-* กำหนดการฝึกซ้อมย่อยของคณะฯ วันอาทิตย์ที่  ๒๘   สิงหาคม  ๒๕๕๙  ณ  ห้องประชุมเฟืองเหนือ  ชั้น  ๗  อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  (ศูนย์พระนครเหนือ) ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.

*-* กำหนดการฝึกซ้อมย่อยรวมของมหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๙   ณ  อาคารมงคลอาภา  ชั้น  ๓ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  (ศูนย์พาณิชยการพระนคร)  ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

*-* กำหนดการฝึกซ้อมใหญ่ วันเสาร์ที่  ๓  กันยายน  ๒๕๕๙   ณ  ห้องประชุม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

*-* พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ครั้งที่  ๒๙  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗  วันพฤหัสบดีที่  ๘  กันยายน  ๒๕๕๙ (ช่วงเช้า)

** หมายเหตุ
1. ขอให้บัณฑิตเข้ามาติดตามรายชื่อและเลขที่นั่งในพิธีพระราชทานปริญญาจากเวปไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือ คณะฯ
2. สิ่งที่บัณฑิตต้องเตรียมมาในวันซ้อมย่อยที่คณะวิศวกรรมศาสตร์
– สำเนาบัตรประชาชน
– ใบ print out ภาวะการมีงานทำและความพึงพอใจนายจ้าง http://job.rmutp.ac.th/ อย่างละ 1 ใบ

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต

ตารางกำหนดการซ้อมรับปริญญา

การแต่งกาย

Loading