ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาพรวมของมหาวิทยาลัย) ในรูปแบบออนไลน์

(นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรม ในช่วงระหว่างวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2564
หลังจากนี้ไปแล้ว จะทำการปิดระบบ เพื่อดำเนินการลงชั่วโมงกิจกรรมให้นักศึกษา)

👉 รายชื่อนักศึกษาชั้นปี 1 ที่ยังไม่ผ่านกิจกรรม 👈

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาพรวมของมหาวิทยาลัย)
ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ
โดยจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนซึ่งนักศึกษาสามารถโหลดคู่มือนักศึกษาได้จากหน้าเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา ตลอดจนการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อให้นักศึกษามีความรัก ความภูมิใจในความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย อันจะส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อมในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ทั้ง 9 คณะ
📆 ระยะเวลาการจัดกิจกรรม : วันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2564
💻 รูปแบบกิจกรรม : ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://std.rmutp.ac.th/sais/orientation64/login.php
✅ เกณฑ์ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม : ร้อยละ 80 ของการเข้าร่วมกิจกรรม
1. ชมวีดิโอและทำแบบทดสอบ
2. ทำแบบประเมินฯ
✅ จำนวนชั่วโมงกิจกรรม : 3 ชั่วโมง
📌📌นักศึกษา ต้องศึกษากำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และให้เกิดความถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาทุกคน จะต้องผ่านการทำแบบทดสอบ 80% ขึ้นไป
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
☎️โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6051, 6964

 2,518 total views,  2 views today