ข่าวสาร

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมประจําปีงบประมาณ 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมประจําปีงบประมาณ 2565 และแถลงผลสําเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2021 ระหว่างวันที่ 18 – 25 กรกฎาคม2564 ผ่านระบบออนไลน์ ใน 8 ด้าน ดังนี้
1) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (18 กรกฎาคม 2564)
2) ด้านการพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม
(19 กรกฎาคม 2564)
3) ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร และ
ด้านสัตว์เศรษฐกิจ
(20 กรกฎาคม 2564)
4) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม (21 กรกฎาคม 2564)
5) ด้านการรองรับสังคมสูงวัย
(22 กรกฎาคม 2564)
6) ด้านสังคมและความมั่นคง
(23 กรกฎาคม 2564)
7) ด้านการรองรับการระบาดของโรค
โควิด-19และรองรับโรคติดต่ออุบัติใหม่
(24 กรกฎาคม 2564)
8) ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์
(25 กรกฎาคม 2564)

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟัง ผ่านเว็บไซต์ : https://openhouse2021.nrct.go.th/ และรับชมถ่ายทอดผ่านช่องทาง Facebook LIVE : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 129 total views,  1 views today