ข่าวสาร

ขอความอนุเคราะห์ระดมเงินทุนเพื่อนำรายได้จากการระดมเงินทุนทั้งหมดรวมทั้งถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ ระดมเงินทุนเพื่อนำรายได้จากการระดมเงินทุนทั้งหมดรวมทั้งถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ ซึ่งคือ นายถนัด นิโคทานนท์ มาเพื่อโปรดทราบ และกรุณาแจ้งบุคลากรหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งโรงเรียนสาธิตในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาทราบต่อไปด้วย จะชอบคุณยิ่ง อนึ่ง สามารถเรียกดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (www.ops.go.th) ในหัวข้อ : ประกาศ > เลือกหนังสือเวียนหน่วยงาน

Loading