ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรมสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

ขอเชิญนักศึกษาราชมงคลพระนคร ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผ่านกิจกรรมสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

📲 กิจกรรมเป็นรูปแบบ ONLINE โดยนักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้จากการ Scan QR CODE หรือผ่านเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษาลิ้งค์ https://std.rmutp.ac.th/sais/chulalongkorn_day_66/login.php

🗓️ โดยเปิดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างวันที่ 23 – 31 ตุลาคม 2566
ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องเข้าชมสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ และร่วมทำแบบทดสอบวัดความรู้การเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบถ้วน รายละเอียดดังนี้
✅ นักศึกษาต้องทำแบบทดสอบการเรียนรู้ให้ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม : ร้อยละ 80 ของการเข้าร่วมกิจกรรม
✅ นักศึกษาต้องทำแบบประเมินฯ การเข้าร่วมกิจกรรม
✅ นักศึกษาจะได้รับเกียรติบัตรผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ (นักศึกษาสามารถ Save หรือ Print เองได้)
✅ นักศึกษาจะได้รับจำนวนชั่วโมงกิจกรรม ประเภทกิจกรรมมหาวิทยาลัย (เลือกเสรี) จำนวน 3 ชั่วโมง

📞 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6508

 

Loading