กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ผศ.กร พวงนาค รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิด การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “พรมแดนใหม่ด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย นิสิตและนักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี อันเป็นการส่งเสริมการผลิตบทความวิจัยด้านต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาและเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ ซึ่งมีศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ขำสุวรรณ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้บรรยายพิเศษ เรื่อง พรมแเดนใหม่ทางด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมครั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

ทั้งนี้มีผู้ร่วมประชุมจากสถาบันการศึกษาชั้นนำจำนวน 13 สถาบัน เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งมีบทความนำเสนอ จำนวน 61 บทความ

ภาพกิจกรรม

 23,232 total views,  3 views today