ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากงานทะเบียน นักศึกษาที่ทำเรื่องขอผ่อนผันและนักศึกษาที่ยังไม่ได้มาทำเรื่องคืนสภาพ

ประกาศจากงานทะเบียน

นักศึกษาที่ทำเรื่องขอผ่อนผันและนักศึกษาที่ยังไม่ได้มาทำเรื่องคืนสภาพ

(ที่ถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษา)

ให้มาทำเรื่องคืนสภาพการเป็นนักศึกษาและชำระที่งานการเงิน

👉👉ภายในวันที่ 15 กันยายน 2566👈👈

**มิฉะนั้น**

จะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษา ซึ่งต้องมาทำเรื่องคืนสภาพ ลาพักการศึกษา 1/66 และรายวิชาในเทอมนี้จะเป็นโมฆะ

Loading