ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 (The 6th KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE)
“การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG”
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566
ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

  • เปิดรับบทความเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 6 ในรูปแบบการบรรยาย (Oral presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster presentation)
  • จำนวนบทความที่เปิดรับ 80 บทความ แบ่งเป็นภาคบรรยาย 40 บทความ และภาคโปสเตอร์ 40 บทความ
  • เปิดรับลงทะเบียน ส่งบทความ พร้อมชำระเงิน บัดนี้ – วันที่ 28 ก.ค. 2566
  • ประกาศผลบทความที่ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอ วันที่ 25 ส.ค. 2566

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนในระบบออนไลน์ที่ http://conference.kru.ac.th

หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับบทความ กรณีได้รับบทความครบตามจำนวนที่กำหนด
2. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียน กรณีบทความได้รับการตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว

Loading