ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12

📌 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่” “Research and Innovation for Economic Development in the New Normal” ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2564 ณ อาคารเรียนรวม 100 ปี ธรรมนูญ สิงคเลิศ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมนำเสนอบทความฯ โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://rd.surin.rmuti.ac.th/rsnc2021 บทความที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการฯครั้งที่ 12 (Conference Proceeding)

☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 044513236 ต่อ 1300

Loading