กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

วิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน

ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ดำเนินการจัดการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กัณวริช พลูปราชญ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานในการประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเข้าข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากการวิพากษ์หลักสูตรของผู้ทรงคุณวุฒิ มาปรับปรุงให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน และพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชาฯ ให้ทันหมัย มีความน่าสนใจ และมีคุณภาพในการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้น ณ ห้อง MEETING 2 (403) ชั้น 4 อาคารสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

รูปภาพทั้งหมด

 10,369 total views,  163 views today