ข่าวประชาสัมพันธ์

“โครงการอบรมความพร้อมการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม”  

📌📌📌ขอเชิญนักศึกษาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดังต่อไปนี้เข้าร่วม

“โครงการอบรมความพร้อมการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม”

 
1.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2.สาขาวิชาวิศวรรมเครื่องกล
3.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
4.สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
5.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
6.สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรและสาขาวิชาดังกล่าว มีคุณสมบัติในการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพื่อประกอบอาชีพตามกฏหมาย ดังนั้นจึงจัดโครงการอบรมความพร้อมการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสามารถนำสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรได้
ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

 10,565 total views,  2 views today