ข่าวสาร

เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานวิชาการ (บทความ/กรณีศึกษา) เพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

📋 Event name: The 2023 National and International Conference of The National Institute of Development Administration (NIC-NIDA)
✏️ Theme: “New Frontiers of Sustainable Development through Designing and Implementing Re-globalization”
📅 Event date: August 17-18, 2023 at The National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok, Thailand
For submission, please scan QR Code or click the link https://forms.gle/EwjomnvkmF6S5GiG8
————————————————————————–
For more information, please visit our web site: http://conference.nida.ac.th/
We look forward to seeing you at NIC-NIDA 2023

Loading