ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ  รักไทยเจริญชีพ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้ผ่านการพิจารณาผลงานทางวิชาการและวิชาชีพจาก Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE ที่เป็นองค์กรวิชาชีพสากลทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ให้ได้รับตำแหน่งเป็นสมาชิกอาวุโส  หรือ Senior Member ซึ่งนับเป็นเพียง 9 เปอร์เซ็นต์ จากจำนวนสมาชิกทั้งหมด 428,000 คนทั่วโลก โดยผู้ที่สามารถรับตำแหน่งนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีผลงานทางวิชาการในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี นอกจากนี้สมาชิกจะต้องมีผลงานที๋โดดเด่นต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี

1 2

 1,530 total views,  1 views today