แบบฟอร์มฝ่ายบริหาร

ข้อบังคับ มทร.พระนคร ปี 2564หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสวัสดิการ มทร.พระนครเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำงานบุคลากรงานการเงินงานพัสดุงานสื่อสารองค์กรงานยานพาหนะ
ข้อบังคับ
ประกาศ
แบบฟอร์ม

เอกสารในการประเมินผลการสอน มทร.พระนคร (ผศ., รศ.) แบบปกติ

   ๑. แบบคำขอรับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ก.พ.อ. ๐๓

   ๒. แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา ก.พ.อ. ๐๔

   ๓. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการโดยวิธีปกติ / วิธีพิเศษ (มทร.พ. ๑)

   ๔. เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (มทร.พ. ๒)

   ๕. เอกสาร แนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (มทร.พ.๓)

   ๖. เอกสาร แนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (มทร.พ. ๔)

   ๗. เอกสาร แนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (มทร.พ. ๕)

   ๘. เอกสารแนบท้ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พ.๖)
       – งานวิจัย
       – ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
       – งานแปล
       – บทความทางวิชาการ
       – ตำรา
       – หนังสือ 

   ๙. เอกสาร แนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๑ (มทร.พ.๗)

   ๑๐. ข้อมูลผู้เสนอขอรับการประเมินความสามารถในการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (เอกสารหมายเลข 5)

   ๑๑. หนังสือเวียน ที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๗/๕๘๘ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เรื่อง การทำวิจัยเพื่อประกอบการเสนอขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ

การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.)

👉👉 สินค้าสวัสดิการ มทร.พระนคร 👈👈

 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ มทร.พระนคร
*ฉบับที่ 1/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ระเบียบสวัสดิการภายใน มทร.พระนคร
รายละเอียดเงื่อนไขการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้าง ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา


ผู้บริหาร

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

 

พนักงานมหาวิทยาลัย


ผู้บริหาร

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

 

พนักงานราชการ


สายวิชาการ

สายสนับสนุน

 

ลูกจ้างประจำ


ลูกจ้างประจำ

 

ระเบียบลูกจ้างชั่วคราว


ประกาศ ข้อบังคับ และวิธีการบริหารงานลูกจ้างชั่วคราว

หนังสือกระทรวงการคลัง

1. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ ว 42 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เรื่องการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ดาวน์โหลด

2. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ ว 77 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง ดาวน์โหลด

ข้อบังคับ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อนเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้างแบบฟอร์มอื่นๆ

ใบเบิกค่าเทอม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ปริ้นสี)
ใบเบิกค่าเทอม ระดับปริญญาตรี (ปริ้นสี)
มาตรการเยียวยานักเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19
แบบใบเบิกเงินค่าสอนพิเศษ (เพิ่ม-ซ่อม)
แบบใบเบิกเงินค่าสอนพิเศษ (ภาคสมทบ)
ใบเบิกค่าสอนเกินภาระงาน
ใบมอบฉันทะ
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
ใบเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร
ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ใบสำคัญรับเงินทั่วไป
ใบขอสอนชดเชย
หลักฐานการเบิกจ่ายค่าสอน

 4,862 total views,  5 views today