แบบฟอร์มฝ่ายบริหาร

ข้อบังคับ มทร.พระนคร ปี 2564การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.)งานประเมินคุณภาพตำราหรือหนังสือสวัสดิการ มทร.พระนครเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำงานบุคลากรงานการเงินงานพัสดุงานสื่อสารองค์กรงานยานพาหนะ

การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.)


 1. รายการเอกสารประกอบการบรรยาย     WORD
 2. ขั้นตอนการประเมินผลการสอน     WORD      PDF
 3. ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560    PDF
 4. ประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561    PDF
 5. ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2563    PDF
 6. ประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563    PDF
 7. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชา พ.ศ. 2562    PDF
 8. ข้อบังคับ มทรพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. พ.ศ. 2561    PDF
 9. ข้อบังคับ มทรพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. พ.ศ. (ฉบับที่ 2) 2562    PDF
 10. ประกาศ มทรพ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอกำหนดตำแหน่ง ผศ. รศ. 2562    PDF
 11. ประกาศ มทรพ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอกำหนดตำแหน่ง ผศ. รศ. (ฉบับที่ 2) 2563    PDF
 12. ประกาศ มทรพ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ.2563PDF
 13. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ก.พ.อ. 03    PDF     WORD
 14. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ก.พ.อ. 04    PDF      WORD
 15. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ    PDF     WORD
 16. แบบรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทางวิชาการ    PDF     WORD
 17. แบบประเมินผลการสอนโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (หัวหน้าสาขาวิชาคณบดี)    PDF     WORD
 18. แบบประเมินผลงานทางวิชาการประเภทเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอน    PDF    WORD
 19. แบบประเมินความสามารถในการสอน    PDF    WORD
 20. แบบการพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการ (แบบที่ 1 กรณีผลการสอน+ผลงานทางวิชาการ)    PDF    WORD
 21. แบบการพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการ (แบบที่ 2 กรณีส่งเฉพาะผลการสอน)    PDF      WORD
 22. แบบการพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการ (แบบที่ 3 กรณีส่งเฉพาะผลงานทางวิชาการ)    PDF    WORD

👉👉 สินค้าสวัสดิการ มทร.พระนคร 👈👈

 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ มทร.พระนคร
*ฉบับที่ 1/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ระเบียบสวัสดิการภายใน มทร.พระนคร
รายละเอียดเงื่อนไขการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้าง ณ วันที่ 1 เมษายน 2565

 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา


ผู้บริหาร

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

 

พนักงานมหาวิทยาลัย


ผู้บริหาร

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

 

พนักงานราชการ


สายวิชาการ

สายสนับสนุน

 

ลูกจ้างประจำ


ลูกจ้างประจำ

 

ระเบียบลูกจ้างชั่วคราว


ประกาศ ข้อบังคับ และวิธีการบริหารงานลูกจ้างชั่วคราว

หนังสือกระทรวงการคลัง

1. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ ว 42 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เรื่องการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ดาวน์โหลด

2. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ ว 77 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง ดาวน์โหลด

ข้อบังคับ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อนเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้างแบบฟอร์มอื่นๆ

ใบเบิกค่าเทอม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ปริ้นสี)
ใบเบิกค่าเทอม ระดับปริญญาตรี (ปริ้นสี)
มาตรการเยียวยานักเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19
แบบใบเบิกเงินค่าสอนพิเศษ (เพิ่ม-ซ่อม)
แบบใบเบิกเงินค่าสอนพิเศษ (ภาคสมทบ)
ใบเบิกค่าสอนเกินภาระงาน
ใบมอบฉันทะ
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
ใบเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร
ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ใบสำคัญรับเงินทั่วไป
ใบขอสอนชดเชย
หลักฐานการเบิกจ่ายค่าสอน

บันทึกการขอใช้บริการงานสื่อสารองค์กร

 6,589 total views,  1 views today