แบบฟอร์มฝ่ายบริหาร

ข้อบังคับ มทร.พระนคร ปี 2564หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการงานประเมินคุณภาพตำราหรือหนังสือสวัสดิการ มทร.พระนครเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำงานบุคลากรข้อมูลเกี่ยวกับประกันสังคมงานการเงินงานพัสดุงานสื่อสารองค์กรงานยานพาหนะ

👉👉 สินค้าสวัสดิการ มทร.พระนคร 👈👈

 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ มทร.พระนคร

*ฉบับที่ 1/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ระเบียบสวัสดิการภายใน มทร.พระนคร

รายละเอียดเงื่อนไขการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มบุคลากร

  • หนังสือ มทร.พระนคร ที่ อว 0652.19/821 ลว. 21 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย และการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 เมษายน 2567  ดาวน์โหลด)
  • ปฏิทินการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลด

 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา


ผู้บริหาร

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

 

พนักงานมหาวิทยาลัย


ผู้บริหาร

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

 

พนักงานราชการ


สายวิชาการ

สายสนับสนุน

 

ลูกจ้างประจำ


ลูกจ้างประจำ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

ระเบียบลูกจ้างชั่วคราว


ประกาศ ข้อบังคับ และวิธีการบริหารงานลูกจ้างชั่วคราว

หนังสือกระทรวงการคลัง

1. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ ว 42 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เรื่องการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ดาวน์โหลด

2. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ ว 77 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง ดาวน์โหลด

ข้อบังคับ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อนเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้างแบบฟอร์มอื่นๆ

ใบเบิกค่าเทอม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ปริ้นสี)
ใบเบิกค่าเทอม ระดับปริญญาตรี (ปริ้นสี)
มาตรการเยียวยานักเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19
แบบใบเบิกเงินค่าสอนพิเศษ (เพิ่ม-ซ่อม)
แบบใบเบิกเงินค่าสอนพิเศษ (ภาคสมทบ)
ใบเบิกค่าสอนเกินภาระงาน
ใบมอบฉันทะ
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
ใบเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร
ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ใบสำคัญรับเงินทั่วไป
ใบขอสอนชดเชย
หลักฐานการเบิกจ่ายค่าสอน

บันทึกการขอใช้บริการงานสื่อสารองค์กร

Loading