โครงการ “ธรรมสวนะออนไล์”

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดกิจกรรมบรรยายออนไลน์ธรรมเทศนา ภายใต้โครงการ “ธรรมสวนะออนไล์” […]

 115 total views,  115 views today

โครงการพัฒนาบุคลากร “การเพิ่มประสิทธิภาพในระบบงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สายสนับสนุน”

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

 63,476 total views,  151 views today

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร รับมอบเครื่องฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโควิด-19

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร รับมอบเครื่องฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 […]

 63,422 total views,  152 views today

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์สุทธิพงษ์ จำรูญรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

 87,609 total views,  151 views today

ประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เป็นประธานในการประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต […]

 87,990 total views,  150 views today

ปัจฉิมนิเทศ ฝึกงาน (อุตสาหกรรม) ปีการศึกษา 2563

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ฝึกงาน (อุตสาหกรรม) […]

 96,757 total views,  149 views today

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา […]

 97,353 total views,  149 views today

วิศวะ มทร.พระนคร จัดประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 ฝ่าโควิด – 19 ผ่านรูปแบบออนไลน์

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ […]

 100,627 total views,  149 views today

การทดสอบทางการศึกษาระดับนานาชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับนานาชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ประจำปีการศึกษา […]

 109,138 total views,  149 views today

โครงการเกรียนไซเบอร์เซียนสร้างสรรค์สื่อสร้างสุข ปี 2

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลทิพย์ วัฒกีกำธร หัวหน้าสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ […]

 110,479 total views,  149 views today