การทดสอบทางการศึกษาระดับนานาชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับนานาชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ประจำปีการศึกษา […]

 5,956 total views,  74 views today

โครงการเกรียนไซเบอร์เซียนสร้างสรรค์สื่อสร้างสุข ปี 2

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลทิพย์ วัฒกีกำธร หัวหน้าสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ […]

 7,230 total views,  74 views today

วิพากษ์หลักสูตรสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน […]

 15,463 total views,  74 views today

สืบสานงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแหล่งโบราณคดีมรดกโลก บ้านเชียง

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

งานงานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแหล่งโบราณคดีมรดกโลก […]

 16,018 total views,  75 views today

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2563 […]

 25,515 total views,  75 views today