กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์สุทธิพงษ์ จำรูญรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

 3,057 total views,  231 views today

ประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เป็นประธานในการประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต […]

 3,441 total views,  230 views today

ปัจฉิมนิเทศ ฝึกงาน (อุตสาหกรรม) ปีการศึกษา 2563

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ฝึกงาน (อุตสาหกรรม) […]

 12,237 total views,  231 views today

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา […]

 12,829 total views,  232 views today

วิศวะ มทร.พระนคร จัดประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 ฝ่าโควิด – 19 ผ่านรูปแบบออนไลน์

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ […]

 16,029 total views,  231 views today

การทดสอบทางการศึกษาระดับนานาชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับนานาชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ประจำปีการศึกษา […]

 24,625 total views,  230 views today

โครงการเกรียนไซเบอร์เซียนสร้างสรรค์สื่อสร้างสุข ปี 2

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลทิพย์ วัฒกีกำธร หัวหน้าสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ […]

 25,961 total views,  232 views today