สมาคมสหกิจศึกษาไทยขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศและการศึกษาเชิงบูรณาการ” รุ่นที่ 10 – 15

Posted Posted in ข่าวสาร

สมาคมสหกิจศึกษาไทยขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศและการศึกษาเชิงบูรณาการ” (Cooperative and Work-Integrated […]

 69 total views,  1 views today

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร เทคนิคการออกแบบและจัดทำแบบฟอร์ม/เอกสาร PDPA ให้ชอบด้วยกฎหมาย (Onsite)

Posted Posted in ข่าวสาร

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร เทคนิคการออกแบบและจัดทำแบบฟอร์ม/เอกสาร PDPA […]

 76 total views

มทร.พระนคร เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Posted Posted in ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เปิดรับการเสนอของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน […]

 57 total views

มหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครการคัดเลือกบุคคลที่คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ ประจำปี 2565

Posted Posted in ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีผลงาน “คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างมืออาชีพ” ประจำปี […]

 53 total views,  1 views today

กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ รับสมัครผู้รับการคัดเลือกเป็น อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น และผู้มีสื่อการเรียนการสอนดีเด่น ประจำปี 2565

Posted Posted in ข่าวสาร

กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ มทร.พระนคร รับสมัครผู้รับการคัดเลือกเป็น อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น และผู้มีสื่อการเรียนการสอนดีเด่น […]

 97 total views

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565

Posted Posted in ข่าวสาร

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประกาศรับสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  สังกัดคณะบริหารธุรกิจ […]

 53 total views,  1 views today

มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษามูลนิธิฯประจำปี 2565

Posted Posted in ข่าวสาร

ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษามูลนิธิฯ ประจำปี 2565 มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ […]

 48 total views

องค์การ UNESCO เปิดรับสมัครผู้มีผลงานการวิจัย/ การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM)

Posted Posted in ข่าวสาร

องค์การ UNESCO เปิดรับสมัครผู้มีผลงานการวิจัย/ การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี […]

 57 total views