สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2567 (Thailand Research Expo 2024)”

Posted Posted in ข่าวสาร

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม […]

Loading

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยประจำมหาวิทยาลัย

Posted Posted in ข่าวสาร

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องการรับสมัครบุคคลทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยประจำมหาวิทยาลัย แบบฟอร์ม ใบสมัครขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใกล่เกลี่ยประจำมหาวิทยาลัย

Loading

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567

Posted Posted in ข่าวสาร

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2/2567 […]

Loading

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2567

Posted Posted in ข่าวสาร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 (2024 […]

Loading

รับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

Posted Posted in ข่าวสาร

ด้วยคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ได้มีมติให้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  จำนวน  6  คน […]

Loading

ขอความอนุเคราะห์ระดมเงินทุนเพื่อนำรายได้จากการระดมเงินทุนทั้งหมดรวมทั้งถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ

Posted Posted in ข่าวสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ ระดมเงินทุนเพื่อนำรายได้จากการระดมเงินทุนทั้งหมดรวมทั้งถุงยังชีพ […]

Loading

งานนิทรรศการศึกษาต่อประเทศเกาหลีในประเทศไทยและการจัดงานแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2567

Posted Posted in ข่าวสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับแจ้งจากศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย (Korean […]

Loading

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2567

Posted Posted in ข่าวสาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมหาวิทยาลัยในและต่างประเทศ ได้กำหนดการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ […]

Loading

ฝึกงาน หางานง่ายๆ กับ JOBTOPGUN :: คู่มือหางานสำหรับนักศึกษาฝึกงานและจบใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

ฝึกงาน หางานง่ายๆ กับ JOBTOPGUN คู่มือหางานสำหรับนักศึกษาฝึกงานและจบใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ […]

Loading

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

Posted Posted in ข่าวสาร

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ยื่นใบสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล […]

Loading