สื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงผ่านสื่อออนไลน์

Posted Posted in ข่าวสาร

ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง […]

Loading

เปิดรับสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์” รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566

Posted Posted in ข่าวสาร

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์” รุ่นที่ 3 […]

Loading

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566

Posted Posted in ข่าวสาร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566 […]

Loading

อบจ.สุพรรณบุรี ขอเชิญร่วมประกวด “แต่งเพลงมาร์ช องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี”

Posted Posted in ข่าวสาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศทุกวัย […]

Loading

กพร.รับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 16

Posted Posted in ข่าวสาร

สำนักงาน ก.พ.ร. ให้ดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการคัดเลือกและพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ระบบราชการเพื่อพัฒนาให้เป็นข้าราชการ มีความสามารถสูง […]

Loading

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย เปิดรับสมัครทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 30 พ.ศ. 2566

Posted Posted in ข่าวสาร

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย เปิดรับสมัครทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 30 […]

Loading

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร

Posted Posted in ข่าวสาร

 หลักสูตร “รู้เท่าทันมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐจากองค์กรอิสระที่เข้ามาควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ”

Loading

หลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านให้คำติชมอย่างสร้างสรรค์และการฟังด้วยหัวใจ เพื่อการพัฒนาการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4 (สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร)

Posted Posted in ข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านให้คำติชมอย่างสร้างสรรค์และการฟังด้วยหัวใจ […]

Loading

หลักสูตร “Growth Mindset : การใช้กรอบความคิดแบบเติบโตจากภายในเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

Posted Posted in ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “Growth Mindset : […]

Loading

โครงการบริการวิชาการหลักสูตร “การบริหารงานเอกสารอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 6

Posted Posted in ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “การบริหารงานเอกสารอย่างมืออาชีพ” ระยะเวลาการฝึกอบรม รุ่น […]

Loading