บัณฑิตศึกษา

 


หลักสูตร

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน 
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมเครื่องกล

ประกาศผลสอบ

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมเครื่องกล

ข่าวประกาศ
+ รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
>>หลักเกณฑ์การรับสมัครและเงื่อนไขการรับเข้า<<
>>ปฏิทินการรับสมัครบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2562<<

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มการขอสอบวิทยานิพนธ์/การขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ

+  1-1 แบบขออนุมัติชื่อเรื่องและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
>> WORD    PDF <<
+  2-1 แบบขอสอบเค้าโครงระดับบัณฑิตศึกษา
>> WORD    PDF <<
+  3-1 แบบขอสอบจบระดับบัณฑิตศึกษา
>> WORD    PDF <<
+  4-1 ประวัติกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม กรณีเป็นบุคคลภายนอก
>> WORD   PDF <<
+  5-1 ประวัติกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม กรณีเป็นอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย
>> WORD    PDF <<
+  6-1 แบบขอสอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา
>> WORD    PDF <<


 

 8,975 total views,  2 views today