บัณฑิตศึกษา

 

  • นักศึกษาสามารถทำเรื่องขอสอบ

หลักสูตร

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน 
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมเครื่องกล

ประกาศผลสอบ


ข่าวประกาศ
+ รับสมคัรนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
>> ระเบียบการสมัคร ปีการศึกษา 2561<<
>>ปฏิทินการรับสมัครบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2561<<

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มการขอสอบวิทยานิพนธ์
ขั้นตอนการขอสอบวิทยานิพนธ์

+ สสท.บศ. 1-1 แบบขออนุมัติชื่อเรื่องและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
>> WORD      PDF <<
+ สสท.บศ. 2-1 แบบขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
>> WORD      PDF <<
+ สสท.บศ. 3-1 แบบขอสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
>> WORD      PDF <<

แบบฟอร์มการขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ขั้นตอนการขอสอบการค้นคว้าอิสระ

+ สสท.บศ. 1-1 แบบขออนุมัติชื่อเรื่องและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ
>> WORD      PDF <<
+ สสท.บศ. 2-1 แบบขอสอบเค้าโครงค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา
>> WORD      PDF <<
+ สสท.บศ. 3-1 แบบขอสอบค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา
>> WORD       PDF <<
+ สสท.บศ. 4-1 แบบขอสอบประมวลความรู้ระดับบัณฑิต
>> WORD      PDF <<


 

2,877 total views, 21 views today