มอบทุนการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขอบคุณ คุณอนันต์ ศรีภัทราพันธุ์ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน จำนวน 5 ทุน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 3 คน และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างยนต์ 2 คน ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสคร์ วันที่ 23 ธันวาคม 2559

Continue Reading →

220 total views, no views today

งานกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระดับ ปวช. ENG. Junior Game ครั้งที่ 1

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยใช้ชื่อการแข่งขัน ” ENG. Junior Game ” ครั้งที่ 1 …การแข่งขันเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2559 ณ. โรงยิมชั้น 4 อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Continue Reading →

186 total views, no views today

ราชมงคลพระนคร มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการให้ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน

ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ให้ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559

Continue Reading →

200 total views, no views today

ราชมงคลพระนคร มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการให้สถาบันสิรินธรฯ

ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ให้สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ สถาบันสิรินธรฯ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559

Continue Reading →

152 total views, no views today

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2559

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา และประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559” จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนที่ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคการศึกษา 2559 ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ ผ่านการนำเสนอผลงาน เพื่อคัดเลือกโครงงานดีเด่นของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชานำไปประกวดในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

Continue Reading →

278 total views, no views today

โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา งานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559” กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาที่จะไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการนั้นๆ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์

Continue Reading →

234 total views, no views today

บันทึกเทป มหาวิทยาลัยท้าฝัน “สายฟ้า”

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ์ อาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมทีมนักศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ผลิตรถยนตร์ไฟฟ้าต้นแบบ “สายฟ้า” รถยนต์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน ได้ร่วมให้สัมภาษณ์ บันทึกเทปรายการมหาวิทยาลัยท้าฝัน ออกอากาศทางสถานีกองทัพบกช่อง 5

Continue Reading →

146 total views, no views today

ราชมงคลพระนคร จับมือ สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย

ราชมงคลพระนคร จับมือ สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย เสริมสมถรรนะวิชาชีพวิศวกร รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ นายวิโรจน์ ศิริธาศาสตร์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย โดยมีผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค จังหวัดสมุทรปาการ ซี่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและงานสหกิจศึกษาด้วยการพัฒนาขีดความสามารถในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างเสริมประสบการณ์ความรู้วิชาชีพวิศวกรสาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ให้มีสมถรรนะตรงตามคุณวุฒิวิชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติต่อไป

Continue Reading →

226 total views, no views today

อบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานพัฒนาและอนุรักษ์เทคนิคงานช่างสิบหมู่

สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานพัฒนาและอนุรักษ์เทคนิคงานช่างสิบหมู่ (ช่างสลักแหวนลายไทย)” โดยมี อาจารย์จักรกฤษณ์  ยิ้มแฉ่ง เป็นวิทยากรในการบรรยายนี้ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม  ๒๕๕๙ ณ อาคารสาขา เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ

Continue Reading →

64 total views, no views today

วิศวะฯ ราชมงคลพระนคร จับมือ ไทยซัมมิท เสริมสมถรรนะวิชาชีพวิศวกร

วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายพายัพ นาคสุวรรณ ผู้จัดการบริษัท ไทยซัมมิท ออโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซี่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือ Continue Reading →

114 total views, no views today