คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่อต้านคอร์รัปชั่น

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับนโยบายจากมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมการถ่ายทอดประกาศเจตจำนงและนโยบายแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยมีคณาจารย์ และบุคลากร

Continue Reading →

236 total views, no views today

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับ ปวช.

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับ ปวช. เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่จะออกไปฝึกงานยังสถานประกอบการต่างๆ ในช่วงภาคการศึกษาที่ 1 โครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ มาบรรยายและเล่าประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อให้มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการฝึกงาน และการปฏิบัติตนขณะฝึกงานในสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560

Continue Reading →

446 total views, 0 views today

โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ร่วมกับ IAESTE Thailand

โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ

 นักวิจัยต่างชาติร่วมกับIAESTE Thailand

ผศ.พิชญ ดาราพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านสหกิจศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมการเเลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิจัยต่างชาติร่วมกับ IAESTE Thailand ซึ่งได้จัดการเข้าร่วมการประชุมแก่นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจ เพื่อฟังคำชี้แจงรายละเอียดโครงการ ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 11.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องทอง อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Continue Reading →

298 total views, 0 views today

บัณฑิต ฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30

บัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร เตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี ผู้บริหารคณะ และอาจารย์กำกับแถวบัณฑิต ร่วมดูแลความเรียบร้อยในการฝึกซ้อม เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

Continue Reading →

254 total views, 0 views today

การประชุมคณะอนุกรรมการฝึกซ้อมย่อยพิธีราขทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30

การประชุมคณะอนุกรรมการฝึกซ้อมย่อยพิธีราขทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30

นายศิริพล ทองอ่อน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการฝึกซ้อมย่อยพิธีราขทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลส 13.30 น. ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น2 อาคารอำนวยการ ในการประชุมครั้งนี้จัดเพื่อให้การฝึกซ้อมย่อยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ

Continue Reading →

200 total views, 0 views today

โครงการตรวจเยี่ยมคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย การไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่

โครงการตรวจเยี่ยมคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย การไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่

ผศ.พิชญ ดาราพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านสหกิจศึกษา ได้ให้เกียรติมาเป็น ประธานการประชุมในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร  ในโครงการตรวจเยี่ยม คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย การไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้คำปรึกษาด้านการสร้างเสริมความปลอดภัยและสร้างเสริม

Continue Reading →

272 total views, 0 views today

กิจกรรมศึกษาดูงาน บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

กิจกรรมศึกษาดูงาน บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ในวันที่ 1 มีนาคม 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ เป็นผู้จัดกิจกรรมและควบคุมนักศึกษา

Continue Reading →

340 total views, no views today

โครงการอบรมการออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารควบคุม

โครงการอบรมการออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารควบคุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการอบรมการออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารควบคุม ให้นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมบำรุงรักษา ระหว่าง วันที่ 4-6 มีนาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจย์ ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

Continue Reading →

294 total views, 0 views today

แก้ปัญหาความเค็มเข้าพื้นที่การเกษตร อำเภอบางกรวย

ผศ.สมเกียรติ ทองแก้ว และผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมประชุมการแก้ปัญหาความเค็มเข้าพื้นที่การเกษตร อำเภอบางกรวย เพื่อรับทราบปัญหาสถานการณ์น้ำเค็มในพื้นที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นจะนำข้อมูลทั้งหมดมาประเมิน และหาแนวทางช่วยเหลือ และป้องกันปัญหาในระยะยาว ณ ห้องประชุม ชุมชนวัดบางอ้อยช้าง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560

Continue Reading →

272 total views, 0 views today

ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีอาจารย์ประเสริฐ ชุมปัญญา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การเข้าค่ายพักแรมในครั้งนี้มีกิจกรรมการฝึกทักษะต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการจัดการค่าย กิจกรรมการฝึกระเบียบแถว กิจกรรมการทำอาหารชาวค่าย การเข้าฐานผจญภัย กิจกรรมทดสอบกำลังใจ การเดินทางไกล การแสดงรอบกองไฟ ณ ค่ายลูกเสือหันคาแคมป์ จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 3 -5 มีนาคม 2560

Continue Reading →

370 total views, 0 views today