ถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจเชิงนิเวศน์ฯ อบต.บางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการ “ถ่ายทอดองค์ความรู้เศรษฐกิจเชิงนิเวศน์ และผลกระทบโลกร้อน ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง” จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายสำเนาว์ รัศมิทัต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง เป็นประธานเปิดการอบรมและวิทยากรในการอบรมได้แก่  อาจารย์ประภาพร พลอยยอด รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรฐกิจเชิงนิเวศน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจเชิงนิเวศน์ การเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดภาวะโลกร้อนอย่างเหมาะสมให้กับผู้บริหาร ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ อบต.บางน้ำผึ้งที่สนใจ
Continue Reading →

476 total views, no views today

โครงการพัฒนานักศึกษากลุ่มเก่งพิเศษ ระยะที่ 1

โครงการพัฒนานักศึกษากลุ่มเก่งพิเศษ ระยะที่ 1 (Premium student Developement Project : Phase 1 )

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560 รศ.ดร. นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานักศึกษากลุ่มเก่งพิเศษ ระยะที่ 1(Premium student Developement Project : Phase 1 ) โดยได้รับเกียรติจากคุณมงคล อุดมมิตรรัก และ คุณนภสินธุ์ ปิยะสินธ์ชาติ เป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-19 มิถุนายน 2560 และ 21-22 มิถุนายน 2560 ณ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร
Continue Reading →

504 total views, no views today

บรรยากาศการต้อนรับนักศึกษาใหม่ปี 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บรรยากาศการต้อนรับนักศึกษาใหม่ปี 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 บรรยากาศภายในงานต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในลักษณะภาพรวมมหาวิทยาลัย ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.
Continue Reading →

746 total views, 4 views today

ประกันคุณภาพการศึกษาระยะที่ 3

งานประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับหลักสูตร) ระยะที่ 3 ให้กับคณาจารย์แต่ละสาขา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง, ดร.ไพรัตน์ ปุญญาเจริญนนท์, ผศ.ดร.ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท และนายพิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์ เป็นวิทยากร พร้อมกับมีการฝึกปฏิบัติตรวจประเมินฯ โดยมีท่านวิทยากรคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ณ ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 9 มิถุนายน 2560
Continue Reading →

624 total views, 4 views today

ปัจฉิมนิเทศ ฝึกงาน (อุตสาหกรรม)

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ ฝึกงาน (อุตสาหกรรม) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนแต่ะละสาขาวิชาที่ผ่านการฝึกงานในภาคการศึกษา 2559 ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ ผ่านการนำเสนอผลงาน ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 3 มิถุนายน 2560
Continue Reading →

628 total views, 4 views today

ศูนย์พระนครเหนือ Big Cleaning Day ร่วมกับเขตบางซื่อ

สำนักงานเขตบางซื่อ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อ “รณรงค์ล้างทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ประตูสู่บางซื่อ” ถนนพิบูลสงคราม (Big Cleaning Day) โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาจิตสาธารณะ และผู้เกี่ยวข้องร่วมกันทำความสะอาด บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยไปจนถึงเกาะกลางถนนพิบูลสงครามให้สะอาดสวยงาม เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560
Continue Reading →

652 total views, 2 views today

โครงการพัฒนาต้นแบบองค์ความรู้แบบบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราและโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)

โครงการพัฒนาต้นแบบองค์ความรู้แบบบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราและโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)

วันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2560 สาขาอิเลคโทรนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนครได้จัดโครงการพัฒนาต้นแบบองค์ความรู้แบบบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราและโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ในโครงการได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ สร้างและแข่งขันหุ่นยนต์ขนาดเล็ก ณ อาคารอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Continue Reading →

504 total views, no views today

โครงการอบรมด้านความรู้พื้นฐานการสร้างและการผลิตชิ้นงานด้วยแม่พิมพ์

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาต้นแบบองค์ความรู้แบบบูรณาการระหว่างมทร.พระนคร กับวิทยาลัยเทคนิค หรืออาชีวศึกษา “ด้านความรู้พื้นฐานการสร้างและการผลิตชิ้นงานด้วยแม่พิมพ์” โดยได้รับเกียรติจาก คุณพรสวรรค์ ยินดีพิมล ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวิศวกรรม Thai SUMMIT PKK GROUP คุณเฉลิมชัย พลายชุมพล 4D Corporation Limited และอาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์เป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยาย โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างและการผลิตชิ้นงานด้วยแม่พิมพ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560ณ สาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
Continue Reading →

530 total views, 2 views today

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและเขียนแผนพัฒนา

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ด้านการทบทวนและเขียนแผนพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะที่ 2

 ฝ่ายวางแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการทบทวนและเขียนแผนพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะที่ 2 โดยได้รับเกียรติ ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นประธานเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ และโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง โพธิ์บุญ คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการอบรมครั้งนี้  ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
Continue Reading →

556 total views, no views today