โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 17 -19 ธันวาคม 2558 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร” ให้กับคณาจารย์ที่ไม่เคยผ่านการเป็นผู้ตรวจประเมินฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านรองศาสตราจารย์ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง และทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมกับมีการฝึกปฏิบัติตรวจประเมินฯ โดยมีท่านวิทยากรคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ณ ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ

Continue Reading →

82 total views, no views today

กิจกรรม “โลกกว้างทางการศึกษา” เลาะรั้วมหาวิทยาลัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

งานสื่อสารองค์กรและงานแนะแนว คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมกิจกรรมการออกบูท จัดโครงการแนะแนวการศึกษา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้แก่นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร กิจกรรม “โลกกว้างทางการศึกษา” เลาะรั้วมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปาการ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558

Continue Reading →

66 total views, no views today

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ภาคการศึกษา 1/2558

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ภาคการศึกษา 1/2558” จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนที่ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคการศึกษา 2558 ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ ผ่านการนำเสนอผลงาน เพื่อคัดเลือกโครงงานดีเด่นของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชานำไปประกวดในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา

Continue Reading →

92 total views, no views today

โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา งานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558” กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาที่จะไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการนั้นๆ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวนประมาณ 97 คน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และเป็นผู้บรรยายในช่วงแรก หัวข้อ “การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์

Continue Reading →

34 total views, no views today

โครงการอบรมการพัฒนาจิตวิญญาณ

วันที่ 3 ธ.ค. 58 ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ จริยธรรม คุณธรรม สำหรับนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากพระอาจารย์แอ๊ด กิตติคุโณ วัดเจริญธรรม จ.ลพบุรี บรรยายในหัวข้อ “ธรรมะเพื่อชีวิต” และ ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ มทร.พระนคร บรรยายในหัวข้อ “แผนที่ชีวิตเพื่อประกอบอาชีพวิศวกรอย่างยั่งยืน” ให้กับนักศึกษาระดับ ป.ตรี ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา จำนวน 500 คน ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา

Continue Reading →

28 total views, no views today

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558

วันที่ 3 ธ.ค. 58 ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 เพื่อแสดงความจงรักภักดี ณ ห้องเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา

Continue Reading →

46 total views, no views today

ถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีราราชเจ้า”

วันที่ 26 พ.ย. 58 ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คณะลูกเสือ ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” หน้าพระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย จากนั้นผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ทำการติดแถบสีเตรียมรับลูกเสือวิสามัญแก่เหล่าคณะลูกเสือ ณ ลานกีฬา ชั้น 3 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

Continue Reading →

48 total views, no views today

ตลาดนัดหลักสูตร มหาวิทยาลัยสยาม

งานสื่อสารองค์กรและงานแนะแนวคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยกองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร ออกแนะแนวหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ใน “นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20” ณ มหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2558

Continue Reading →

72 total views, no views today

โครงการ การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบายตามมหาวิทยาลัย และแผนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ

Continue Reading →

56 total views, no views today

โครงการ “การหางานคุณภาพและการคิดหัวข้อโครงงานสหกิจ”

งานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ผศ.พิชญ ดาราพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านสหกิจศึกษา จัดโครงการ “การหางานคุณภาพและการคิดหัวข้อโครงงานสหกิจ รุ่นที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2558” เพื่ออบรมให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในการหางานคุณภาพ และแนวคิดหัวข้อโครงงาน แผนดำเนินงานโครงงานสหกิจศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนักศึกษาเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวนประมาณ 120 คน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา

Continue Reading →

68 total views, no views today