วิพากษ์หลักสูตรสาขาอุตสาหการและแมคคาทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ผศ.ดร.ปฏิภาณ ถิ่นพระบาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวต้อนรับ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร ในการวิพากษ์หลักสูตรของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

Continue Reading →

450 total views, no views today

ปฐมนิเทศนักศึกษา ปวช. ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2559 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ในการนี้ อาจารย์สุรพล จักรชัยกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Continue Reading →

864 total views, no views today

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รพีพรรณ สุฐาปัญณกุล และอาจารย์ประภาส วรรณยศ เป็นวิทยากรในการบรรยายโครงการอบรมครั้งนี้ ให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมเฟืองเงิน ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ วันที่ 17 -18 พฤษภาคม 2559

Continue Reading →

554 total views, no views today

โครงการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 12 -13 พฤษภาคม 2559 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “โครงการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 2” ให้กับคณาจารย์แต่ละสาขา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง และทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมกับมีการฝึกปฏิบัติตรวจประเมินฯ โดยมีท่านวิทยากรคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ณ ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ

Continue Reading →

588 total views, no views today

บริษัท เอ็นเอชเค สปริง สัมภาษณ์มอบทุน

คณะกรรมการ บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เดินทางมาสัมภาษณ์นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่สมัครขอรับทุนการศึกษาฯ ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โดยมี ผศ. ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ

Continue Reading →

456 total views, no views today

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2558

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา และประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558” จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนที่ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคการศึกษา 2558 ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ ผ่านการนำเสนอผลงาน เพื่อคัดเลือกโครงงานดีเด่นของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชานำไปประกวดในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Continue Reading →

696 total views, no views today

เตรียมสหกิจศึกษา เทอม 1/59

เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติตัวขณะที่ออกสหกิจศึกษา งานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้จัดโครงการอบรม “การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา” ให้แก่นักศึกษาที่จะออกสหกิจฯ ประจำภาคการศึกษา 1/2559 โดยมีท่าน ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นประธานเปิดงาน และในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณต่อศักดิ์ สุทธิชาติ ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาธุรกิจ หน่วยงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร วันที่ 10 พ.ค. 2559

Continue Reading →

858 total views, no views today

ประชุมประจำปี 2559

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และทีมผู้บริหาร เป็นประธานการประชุมประจำปี 2559 คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ของคณะฯ โดยเน้นย้ำเรื่องที่คณะวิศวฯ จะมีโครงการที่สำคัญ 2 โครงการ คือ โครงการ OPEN HOUSE /Conference /Reunion ที่จะจัดขึ้นวันที่ 28 พ.ค. 2559 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และโครงการ การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2016 ครั้งที่ 8 จัดขึ้นโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศแห่งประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Continue Reading →

430 total views, no views today

คณะอนุกรรมการตรวจรับรองปริญญา

ผศ.ดร.ปฏิภาณ ถิ่นพระบาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้การต้อนรับ รศ.พิชิต ลำยอง ประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณารับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เพื่อขอรับรองในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 29 เมษายน 2559

Continue Reading →

558 total views, no views today

คณาจารย์จากประเทศจีนเยี่ยมชมคณะฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเกียรติจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากสถานศึกษาในประเทสจีน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ Chengdu Textile College, Sichuan College of Architectural Technology และ Leshan Vocational and Technical College เข้าเยี่ยมชมคณะฯ โดยมี ผศ.ดร.ปฏิภาณ ถิ่นพระบาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นประธานให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ในวันที่ 22 เม.ย. 59

Continue Reading →

512 total views, no views today