แนะแนวการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

งานแนะแนวและงานสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ออกแนะแนวการศึกษา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาที่มีความสนใจเพื่อเป็นแนวในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จังหวัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

Continue Reading →

174 total views, no views today

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจประเมิน ในการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดี พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับในการตรวจประเมิน จากนั้นได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานในสาขาวิชาต่างๆ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Continue Reading →

190 total views, no views today

แนะแนวการศึกษาเทคนิคกาญจนบุรี

งานแนะแนวและงานสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ออกแนะแนวการศึกษา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจเพื่อเป็นแนวในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

Continue Reading →

208 total views, 4 views today

แนะแนวการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

งานแนะแนวและงานสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ออกแนะแนวการศึกษา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาที่มีความสนใจเพื่อเป็นแนวในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

Continue Reading →

192 total views, no views today

โครงการ “หนึ่งภาคการศึกษา หนึ่งภาษา หนึ่งวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 3

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการ “หนึ่งภาคการศึกษา หนึ่งภาษา หนึ่งวัฒนธรรมอาเซียน” ระยะที่ 1 อบรมภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม ครั้งที่ 3 โดยได้รับเกียรติ มิส.เหงียน ทิ ทู คุ๊ค (Miss. Ngugen Thi Thu Cuc) เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฟืองเงิน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

Continue Reading →

112 total views, no views today

แนะแนวการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

งานแนะแนวและงานสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมออกบูธงาน “Open House” แนะแนวการศึกษา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้ที่สนใจเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

Continue Reading →

154 total views, no views today

แนะแนวการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

งานแนะแนวและงานสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ออกแนะแนวการศึกษา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาระดับ ปวส. เพื่อเป็นแนวในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จังหวัดนครปฐม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

Continue Reading →

82 total views, no views today

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

งานแนะแนวและงานสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ออกแนะแนวการศึกษา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเป็นแนวในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

Continue Reading →

90 total views, no views today

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

งานแนะแนวและงานสื่อสารองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมกิจกรรมออกบูท จัดโครงการแนะแนวการศึกษา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้แก่นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

Continue Reading →

100 total views, no views today

โครงการ หนึ่งภาคการศึกษา หนึ่งภาษา หนึ่งวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 2

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการ “หนึ่งภาคการศึกษา หนึ่งภาษา หนึ่งวัฒนธรรมอาเซียน” ระยะที่ 1 อบรมภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติ มิส.เหงียน ทิ ทู คุ๊ค  (Miss. Ngugen Thi Thu Cuc) เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฟืองเงิน  อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

Continue Reading →

102 total views, no views today